Trichoderma paratroviride,Chinese new record of Trichoderma
ZHANG Guangzhi, ZHANG Xinjian,CHEN Kai,WU Xiaoqing,LI Jishun,YANG Hetong
SHANDONG SCIENCE . 2015, (5): 35 -40 .  DOI: 10.3976/j.issn.1002-4026.2015.05.006