Isolation and identification of three Chinese new records in Trichoderma harzianum species complex
ZHANG Guangzhi,ZHANG Xinjian,CHEN Quan,LI Zhe,GUO Kai,YANG Hetong
SHANDONG SCIENCE . 2015, (6): 43 -46 .  DOI: 10.3976/j.issn.1002-4026.2015.06.007